سونیتینیب مالات

نوع محصول:مواد شیمیایی
دسته بندی محصول:مواد شیمیایی آزمایشگاهی
زیر دسته بندی محصول:USP
برای خرید تماس بگیرید
ArioExir
درباره محصول

لات فعلی: F14390
شماره CAS: 341031-54-7
کد سیستم هماهنگ (HS) *: 293379
شماره سازمان ملل: UN3077
شماره NDC: N/A
استاندارد(های) مستند مرتبط: SUNITINIB MALATE
فرمول مولکولی: C22H27FN4O2.C4H6O5
نوع ظرف: VIAL
ماده کنترل پایه (مواد %): N/A

تعداد:
رنگ: