Sigma 4-Aminophenol

نوع محصول:مواد شیمیایی
دسته بندی محصول:مواد شیمیایی آزمایشگاهی
زیر دسته بندی محصول:Sigma Aldrich
برای خرید تماس بگیرید
ArioExir
درباره محصول

شرح
شماره کاتالوگ 800421
مترادف 4-هیدروکسیانیلین
توضیحات 4-آمینوفنول
اطلاعات محصول
شماره CAS 123-30-8
شماره شاخص EC 612-128-00-X
شماره EC 204-616-2
فرمول هیل C₆H₇NO
فرمول شیمیایی 4-(NH2)C6H4OH
جرم مولی 109.13 گرم بر مول
کد HS 2922 29 00
فرمول ساختار تصویر فرمول ساختار تصویر
سطح کیفیت MQ200
برنامه های کاربردی
کاربرد 4-آمینوفنل برای سنتز. CAS 123-30-8، فرمول شیمیایی 4-(NH2)C6H4OH.
اطلاعات فیزیکوشیمیایی
نقطه جوش 284 درجه سانتیگراد (1013 hPa) (تجزیه)
دمای اشتعال > 250 درجه سانتیگراد
نقطه ذوب 190 درجه سانتیگراد
فشار بخار 0.4 hPa (110 درجه سانتیگراد)
حلالیت 16 گرم در لیتر
اطلاعات سم شناسی
LD 50 خوراکی LD50 موش 375 mg/kg
LD 50 پوستی LD50 خرگوش > 10000 میلی گرم بر کیلوگرم
اطلاعات ایمنی بر اساس GHS
پیکتوگرام(های) خطر تابلو(های) خطر
پیکتوگرام(های) خطر
پیکتوگرام(های) خطر
بیانیه(های) خطر H302 + H332: در صورت بلعیدن یا استنشاق مضر است.
H317: ممکن است باعث واکنش پوستی آلرژیک شود.
H341: مشکوک به ایجاد نقص ژنتیکی.
H373: ممکن است در اثر مواجهه طولانی مدت یا مکرر باعث آسیب به اندام ها شود.
H410: برای آبزیان بسیار سمی با اثرات طولانی مدت.
بیانیه(های) احتیاطی P273: از انتشار به محیط خودداری کنید.
P280: از دستکش محافظ / لباس محافظ / محافظ چشم / محافظ صورت / محافظ شنوایی استفاده کنید.
P301 + P312: در صورت بلعیده شدن: در صورت احساس ناخوشی با مرکز مسمومیت/پزشک تماس بگیرید.
P302 + P352: در صورت تماس با پوست: با آب فراوان بشویید.
P304 + P340 + P312: در صورت استنشاق: فرد را به هوای تازه ببرید و برای تنفس راحت باشید. در صورت احساس ناخوشی با مرکز مسمومیت/پزشک تماس بگیرید.
P308 + P313: در صورت مواجهه یا نگرانی: مشاوره/توجه پزشکی را دریافت کنید.
هشدار کلمه سیگنال
RTECS SJ5075000
کلاس ذخیره سازی 6.1C قابل احتراق، سمی حاد Cat.3 / ترکیبات سمی یا ترکیباتی که باعث اثرات مزمن می شوند
WGK WGK 3 بسیار خطرناک برای آب
دفع 3
معرف های آلی نسبتاً غیر فعال باید در ظرف A جمع آوری شوند. در صورت هالوژنه شدن باید در ظرف B جمع آوری شوند. برای باقیمانده های جامد از ظرف C استفاده کنید.
نکات ایمنی
دسته بندی خطر مضر، جهش زا، خطرناک برای محیط زیست
اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل
ذخیره سازی در زیر 30+ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

تعداد:
رنگ: