مشاوره ساخت آزمایشگاه

خلاصه

مساحت کافی و مناسب برای آزمایشگاه و بخش های مختلف آن به نسبت تعداد دانشجویان

مشاوره ساخت آزمایشگاه

مساحت کافی و مناسب برای آزمایشگاه و بخش های مختلف آن به نسبت تعداد دانشجویان/کاربران و کارمندان، تنوع آزمایش ها ، تعداد تجهیزات آزمایشگاهی، میزان استفاده از آن تخمین زده می شود. در حال حاضر مساحت ۱۱۰متر مربع برای هر آزمایشگاه بعنوان حداقل فضا در نظر گرفته می شود. ولی با توجه به عوامل اشاره شده ، مساحت آزمایشگاه باید در حدی باشد که برکیفیت کار در آزمایشگاه و ایمنی کارکنان تاثیر سوء نداشته باشد و با گذشت زمان و افزایش حجم و دامنه کار، فعالیت دچار اختلال نگردد.شیمی پژوه به شما مشاوره میدهد که چه نوع آزمایشگاهی با چه خصوصیتی متناسب نیاز شما است و برای داشتن یک آزمایشگاه استاندارد، کارا و سالم مطابق با استاندارد ملی به چه نوع طراحی، با چه فضایی و خصوصیاتی و حتی حدودا چه هزینه ای نیاز دارید.اگر شما یک مرکز آموزشی و یا دانشگاه هستید قطعا آزمایشگاه آموزشی نیاز دارید که تعداد قابل توجهی از دانشجو ها بتوانند به راحتی اموزش ببینند در حالی که چنانچه شما صاحب یک کارخانه هستید و به دنبال بررسی و تحلیل محصول خود هستید میبایستی یک آزمایشگاه صنعتی با نقشه ای خاص و مرتبط با صنعت خود طراحی کنید.حال آنکه اگر مدیریت یک ازمایشگاه تحقیقاتی را عهده دار هستید نیاز به نوع دیگری از آزمایشگاهها با دپارتمانهای مختلف دارید به عنوان مثال دپارتمان کشت میکروبی